top of page

GDQ

Group Development Questionnaire (GDQ) är världens första vetenskapligt belagda metod för att mäta gruppers effektivitet, produktivitet, utvecklingsbehov samt vilka frågor gruppen behöver hantera för att kunna vidareutvecklas.

Gör din grupp till ett team!

Nå bättre resultat i din verksamhet och ett bättre arbetsklimat genom att utveckla din grupp till att bli ett team. Group Development Questionnaire (GDQ) är världens första vetenskapligt belagda metod för att mäta gruppers effektivitet, produktivitet, utvecklingsbehov samt vilka frågor gruppen behöver hantera för att kunna vidareutvecklas. GDQ är utvecklat av forskaren Susan A. Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA och bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.

 

Hur blir grupper mer effektiva?.

Arbets- och ledningsgrupper förändras ständigt. All forskning om grupper visar att en grupp genomgår ett förutsägbart mönster och passerar ett antal faser innan den når hög produktivitet och helt kan fokusera på sin uppgift. Utvecklingen kan delas in i fyra olika faser och grupper. De senare faserna är mer effektiva, där är det lättare att uppnå affärs- och verksamhetsmål och där är arbetstillfredsställelsen större för gruppmedlemmarna.

 

För att skapa ett effektivt team visar forskningen att avgörande är:

-  Tydlighet kring målen för verksamheten såväl som för teamet

-  Tydliga roller, inte bara de formella utan även rollen som teammedlem

-  Effektiva arbetsformer och möten

-  Kommunikation som är konstruktiv och funktionell

 

Vinster med GDQ
GDQ är utformad för att stödja befintliga arbetsgrupper att utvecklas och vara produktiva, nå gemensamma mål och vara en utvecklande miljö för gruppmedlemmarna.

 

Resultaten av GDQ-.mätningen handlar om gruppen som helhet och bedömer inte individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.

 

Med hjälp av GDQ kan man:

 • Bedöma gruppens effektivitet

 • Jämföra gruppens produktivitet med ett stort antal andra arbetsgrupper

 • Identifiera subgrupper inom gruppen och dessas uppfattning om gruppens effektivitet och produktivitet

 • Diagnosticera de frågor som gruppen behöver arbeta med för att förbättra sin produktivitet

 

Vad mäter GDQ?

En GDQ-mätning är mycket lätt att genomföra med en grupp och ett mycket kostnadseffektivt sätt att kunna fokusera på exakt rätt frågor i gruppen. För att genomföra en GDQ-mätning krävs en certifierad konsult som erhållit sin certifiering utfärdad efter utbildning av GDQ Associates. Det webbaserade frågeformuläret GDQ består av 60 frågor inom 13 olika områden och besvaras individuellt.

 • Upplever gruppmedlemmarna att de tillhör gruppen och känner de en trygghet i det?

 • Upplever gruppen att den behöver en tydlig ledning?

 • Finns det tillräckligt med struktur för att gruppen ska kunna samverka?

 • Pågår det maktkamper inom gruppen?

 • Finns det starka spänningar mellan medlemmar i gruppen?

 • Finns det opposition mot ledaren?

 • Arbetar man med eller mot varandra?

 • Är mål och arbetsstrukturer tydliga?

 • Finns det en hög emotionell teamkänsla?

 • Används ledaren som en resurs i teamet?

 • Finns det effektiva besluts- och utvecklingsstrukturer?

 • Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?

 • Hur samverkar teamet med externa parter?
   

GDQ-mätningen visar i vilken fas gruppen befinner sig för tillfället, dess effektivitet och produktivitet och inom vilka områden/frågor gruppen behöver arbeta för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet och bedömer inte enskilda individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet.

Med hjälp av GDQ mäter man medarbetarnas och chefens uppfattning om hur gruppen fungerar. Resultaten säger hur produktiv och effektiv gruppen är, vad den är bra på, vad som hindrar gruppen från att bli bättre och vad som behöver förbättras för att gruppen skall bli effektivare i arbetet. Metodens styrka är att den ger konkreta svar på dessa frågor och i att både medarbetare och chefen lär om vad bra medarbetarskap och bra ledarskap är.

 

Hur går det till?

GDQ-mätningen är mycket lätt att genomföra och enkäten tar ca 30 minuter att fylla i och besvaras individuellt. Resultatgenomgång och planering av fortsatt arbete tar ca tre timmar. Utifrån de specifika frågor och behov som framkommit i GDQ-analysen arbetar konsulten och gruppen fram en handlingsplan som snabbt hjälper dem att hitta bra sätt att på egen hand eller med hjälp av en konsult arbeta vidare mot de mål gruppen väljer att sätta upp.

 

I metoden ingår också att tillsammans med arbetsgruppen gå igenom och diskutera den generella kunskapen om arbetsgruppers utveckling enligt GDQ.

 

GDQ är tidseffektivt för kunden. Det är en metod som genom sitt upplägg på ett naturligt sätt engagerar medarbetare och chefer i en gemensam utvecklingsprocess mot en bättre fungerande arbetsenhet. GDQ har tillämpats i en mängd olika branscher i både privat och offentlig sektor för utveckling av bl a arbets-, projekt- och ledningsgrupper.

 

Värt att notera

 • GDQ visar hur en grupp fungerar i nuläget.

 • GDQ bedömer inte individer. Den ger bara en profil för gruppen.

 • Individuella svar framgår inte.  Resultaten presenteras på ett sådant sätt att deltagarnas anonymitet bevaras.

 • Det finns ingen idealisk profil i GDQ. Gruppmedlemmarna uppmanas att svara ärligt för att få en korrekt bild av hur gruppen fungerar vid en viss tidpunkt.

 • Gruppmedlemmarna besvarar några frågor om sig själva, men den personliga informationen är helt konfidentiell. Informationen används endast av den som tolkar resultaten, för att kontrollera förekomst av vissa typer av bias.

Please reload

bottom of page