top of page

Teamutveckling

Jobba mer effektivt tillsammans

Vår erfarenhet är att de flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans. Våra innovativa och moderna metoder hjälper grupper att utvecklas till effektiva team.

Bli en tryggare och starkare ledare

Teamutveckling
Effektivare, mer engagemang och ökat resultat

En projektgrupp eller en tillfällig arbetsgrupp har stor nytta av att arbeta med sin utveckling på ett medvetet och systematiskt sätt. Därigenom ökar förutsättningarna för att nå goda resultat under projekttiden. Flertalet grupper behöver förtydliga och skapa samstämmighet kring bl a mål, roller samt skapa struktur för möten och arbetsformer.

Med fördel inleds arbetet med en analys av gruppens nuläge med hjälp av t ex GDQ (Group Development Questionnaire) och därefter tas en plan fram för gruppens väg mot hög effektivitet och produktivitet. För bästa effekt resultat sker arbetet i en process med flera tillfällen över tid men även punktinsatser bidrar positivt till gruppen arbete och resultat.

För tidsbegränsade arbets och projektgrupper

För vem:
Teamutveckling 1
Skapa effektiva team
Effektiva team av grupper händer det storartade saker!

Vår kunskapsintensiva och komplexa värld är samarbete det enda framgångsrika sättet att utföra uppgifter på. När vi lyckas att skapa högpresterande, effektiva team av grupper händer det storartade saker. Människor känner sig engagerade och uppskattade. Det blir roligt att arbeta och det uppnådda resultatet blir större än summan av de enskilda insatserna.

 

För att skapa effektiva team arbetar vi med såväl kartläggning av gruppens styrkor och utvecklingsområden som med att fastställa tydliga och meningsfulla mål. Teamutvecklingen sker både i grupp, för att arbeta med gemensamma utmaningar, och individuellt, för att varje deltagare ska kunna bidra på bästa sätt till gruppens mål.

Våra metoder innefattar verktyg som GDQ och Extended DISC samt en kombination av workshops och coachingar för att säkerställa både en kompetenshöjning och en implementering av förbättrade arbetssätt.

För arbetsgrupper som behöver utvecklas för att nå resultat och arbeta mer effektivt och produktivt.

För vem:
Teamutveckling 2
Gruppcoaching
Nå nya resultat genom gruppcoaching!

Det är en effektiv metod för att arbeta mot hållbara lösningar, mål och förhållningssätt. Gruppcoaching är en process där gruppen gemensamt tar ansvar för att finna fungerande vägar för att uppnå gruppens mål och behov.

Tillsammans med en kvalificerad processledare kan grupper konstruktivt möta olika slags utmaningar och problem i en dynamisk process som ökar förtroende, kreativitet och fokus. Gruppcoaching river murar och förbättrar gruppens prestation och skapar samhörighet. Tillsammans bestämmer gruppen ämnet för coachingen och vad man vill uppnå.

 

Det börjar med en genomgång av det coachande förhållningssättet och vad coaching är. Därefter fortsätter processen med gruppens ämnen och tar dem vidare mot mål och handlingsplan. Processledarens främsta redskap är att kunna ställa de rätta frågorna, lyssna av och observera det som sker i gruppen.

Gruppens behov kan vara:
 • Att skapa samsyn kring uppdraget

 • Tydliggöra roller

 • Öka tryggheten i gruppen

 • Klargöra vilka värderingar och normer gruppen vill ha

 • Hitta effektiva sätt att kommunicera

 • Bekräfta varandra med effektiv feedback

Antalet coachingtillfällen varierar beroende på vad gruppen vill behandla.

Träffarna sker med ca två till tre veckors mellanrum.

Arbetsgrupper som tar gemensamt ansvar för att finna fungerande vägar för att uppnå gruppens mål och behov.

För vem:
Teamutveckling 3
Handledning av arbetsgrupper
Utveckla och stärk din professionella chefsroll

Handledning är ett professionellt stöd till anställda för att de ska kunna utveckla och reflektera kring sin professionella yrkesroll och arbetsrelaterade uppdrag. Handledning är en längre process där dialogen fördjupar problemställningar och skapar ny insikt. I handledning finns möjlighet att få avlastning i frågor som hindrar och stör de dagliga arbetsprocesserna. Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

 

Handledning syftar till att

 • Den som handleds ska kunna utvecklas och stärkas i sin professionella roll

 • Ge möjlighet till reflektion över arbetssätt och förhållningssätt

 • Ge möjlighet till nya sätt att lära

 • Bidra till att bättre använda sig själv, sina kunskaper och erfarenheter

 • Få tillfälle att reflektera över sitt uppdrag och se nya perspektiv

 

Handledningen kan ske i grupp eller individuellt med regelbundna möten. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter.

När arbetsplatsen eller gruppen behöver inspireras

För vem:
Teamutveckling 4
Konflikthantering och medling
Gör det oförenliga förenligt!

Det bästa sättet att arbeta med konflikter är att förebygga att de inträffar, det näst bästa sättet är att ta tag i konflikten om den har uppstått. En medling mellan personer i en grupp på arbetsplatsen är ett konstruktivt sätt att ta tag i både den aktuella konflikten men en del i medlingsarbetet är att förstå de bakomliggande faktorer som lett fram till att konflikten uppstått.

 

Genom ett systematiskt förhållningssätt kan man genom en medlingsinsats både få underlag för det förebyggande arbetet och hjälp med att medla i den aktuella konflikten.

Ta tag i konflikten!
 • Vill du veta mer om hur vi arbetar med konflikthantering och medling, kontakta oss så berättar vi!

När arbetsplatsen eller gruppen behöver inspireras

För vem:
Teamutveckling 5

BOKA MÖTE

Boka möte - ställ frågor - lämna synpunkter

Success! Message received.

BOKA MÖTE

Ett bra och effektivt ledarskap skall gå ut på att sätta igång och vidmakthålla en grupprocess, att vara en katalysator för grupputveckling.

Maltén

KONTAKT
bottom of page