top of page

Extended Disc

Extended DISC är ett verktyg som har sitt ursprung från psykologen Carl G. Jungs teori om människors beteende. Extended DISC hjälper oss att få en ökad självinsikt och kan också användas för ökad förståelse om allas unika värde och att se att olikheter behövs.

Extended DISC® har funnits på den internationella marknaden i 20 år och är ett väletablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt. Extended DISC analyserna är kraftfulla verktyg för att stödja ett hållbart förändringsarbete. Information som ett verktyg ger kan användas på alla nivåer: individuell, team eller organisation.

 

Extended DISC® är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den hjälper oss förstå de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

 

Extended DISC® är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteenden och kommunikation. Extended DISC® ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas.

 

 

Extended DISC® kan hjälpa till med:

 • Insikt om den egna beteendestilen

 • Identifiera och förstå andras beteende

 • Kommunikationsstrategier

 • Anpassa ditt eget beteende

 • Påverka andras beteende

 • Identifiera drivkrafter
   

Extended DISC kan du använda på många områden:

 • DISC analyser

 • Ledarutveckling

 • Gapanalyser (öppen360°)

 • Teamrapporter

 • Resonemangstest

 • Undersökningar

 • Talent management

 • Stressfaktorer

 • Konflikthantering

 

Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.

 

Resultatet:

 • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende

 • Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen

 • Från naturligt beteende till utvecklat beteende

 • Från spontant beteende till medvetet beteende

 

Vad gör det inte...?

 • Klassificerar inte personer som bra eller dåliga

 • Begränsar inte personens förmåga att utvecklas

 • Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre

 • Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

 

Extended DISC mäter känslor

Extended DISC mäter det omedvetna beteendet och jämför det med den medvetna justerade beteendestilen, vilket tillåter mätningen av känslor. Det överträffar i detta avseende vanlig DISC med bred marginal. Vi kan sedan se de känslor som utrycks av respondenten under ifyllandet av frågeformuläret, som stressnivåer, osäkerhet rörande sin roll, otrygghet, frustration, pressen av förändringar, etc. Det tillåter också rapporten att definiera hur den rådande situationen påverkar respondentens motivation vad gäller särskilda behov. Detta är vital information för både individen och organisationen.

Please reload

bottom of page