top of page

Ledaren och gruppen

Updated: Apr 7, 2022

Ledarskap kan definieras som förmågan att genom sina beteenden kunna påverka och samla arbetsgruppens gemensamma kapacitet för att effektivt genomföra sitt uppdraget och nå uppsatta mål. Ledarens viktigaste uppgift är att göra det som behövs för att gruppen och dess medlemmar ska trivas, samverka och prestera sitt bästa. Det betyder att det praktiska ledarskapet handlar om att förstå och hantera människor, samspel och grupper. Det handlar också om att utveckla sitt personliga ledarskap och sin emotionella intelligens.
För att förstå gruppen är det viktigt att ledaren förstår hur hen själv påverkar på sin omgivning. Det finns många sätt som ledaren kan lära känna sig själv på. Ett av dessa är att be om och få återkoppling från andra på hur hen uppfattas, ett annat är egen reflektion. Det finns även olika former av självskattningsverktyg som t ex Extended DISC som ger vägledning om vilken personlighetstyp hen har och om de mest naturliga och anpassade beteenden.


Därutöver behöver ledaren god kunskap om gruppdynamiska processer. Över tid genomgår alla grupper ett antal utvecklingsstadier. Om ledaren känner till gruppens beteenden i de olika faserna kan ledaren analysera vad som händer i gruppen och vad gruppen behöver hantera och lösa ut för utvecklas framgångsrikt och hur gruppen kan samverka på bästa sätt för att nå gemensamma mål. För att öka kunskapen om gruppdynamiska processer samt nå ökad självkännedom är att gå ledarskapsutbildningen UGL (Utveckling av grupp och ledare).


Ett validerad och mycket framgångsrikt analysverktyg för att identifiera vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i är Group Development Questionnaire (GDQ) som är världens första vetenskapligt belagda metod för att mäta gruppers effektivitet, produktivitet, utvecklingsbehov samt vilka områden gruppen behöver hantera för att kunna vidareutvecklas. GDQ är utvecklat av psykologiprofessor Susan A. Wheelan och bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.  

17 views0 comments

Comentários


bottom of page