top of page

Ledarutveckling

Bli morgondagens ledare

Vi erbjuder många olika ledarskapsutbildningar som utvecklar både dig och ditt företag att möta morgondagens utmaningar genom utvecklat ledarskap och teamutveckling

Bli en tryggare och starkare ledare

Executive coaching
Väx som ledare!

Ett personligt upplagt program för dig som chef och ledare som vill ha ett professionellt externt stöd för att hantera frågor och utmaningar i ditt arbete.

Programmet skapar förutsättningar för din personliga och professionella utveckling och skräddarsys därför efter dina behov.

Efter programmet har du verktygen du behöver för att på ett framgångsrikt vis bidra till din egen och ditt företags utveckling.

För chefer och ledare som är nyfikna på att utforska sin potential och nå längre

För vem:
Ledarutveckling 1
Ledarutveckling 2
Individuell ledarutveckling
Frigör din potential

Våra individuella utvecklingsprocesser handlar om ditt personliga ledarskap, det vill säga din förmåga att leda dig själv. Detta är grunden för allt ledarskap och en förutsättning för att du ska kunna leda andra, skapa resultat och engagemang.

Utvecklingsprocessen integreras i din dagliga verksamhet från början till slut. Verksamhetens utmaningar och mål utgör en viktig grund för utvecklingsarbetet.

Du tränar i din verklighet och detta gör processen upplevelsebaserad vilket stärker motivation och resultat.

Tiden är en viktig faktor i all utveckling och därför pågår utvecklingsprocessen under en längre tid, 8-10 månader. Det innebär att du inte bara får insikter och nya kunskaper, utan att du kommer att kunna skapa förändring och resultat som är hållbara.

För chefer och ledare inom offentlig och privat sektor som vill utnyttja sin fulla potential och nå längre.

För vem:
Nästa nivås ledarskap
Bli morgondagens ledare redan idag!

Vårt program Nästa nivås ledarskap ger dig en inre resa och en större självkännedom.  För att kunna utvecklas som ledare behöver du en ökad förståelse för dina egna styrkor och svagheter, vilka värderingar som styr dina handlingar, varför du har valt att bli ledare och hur ditt ledarskap påverkar andra.

 

Programmet pågår under ett års tid för att skapa varaktiga resultat och ge tid för insikter och reflektioner att landa inom dig. Programmets mål är att deltagaren under året ska utveckla sitt ledarskap i en hållbar och tydlig riktning och med nya färdigheter och kompetenser. Efter programmet ska deltagarna kunna utöva ett utvecklat personligt ledarskap i en befintlig eller ny ledarroll.

Programmets utformning:
 • Inledande intervju och Extended Disc Profil – Ledarskap

 • Tre dagars internat med individuella förberedelser

 • Fyra kvartalsvisa heldagar med föreläsningar och övningar

 • Varje deltagare får fyra individuella coachingtillfällen

Internatet innehåller:
 • Ett dygns individuell reflektion enligt speciellt framtaget program.

 • Två dagars gemensamma föreläsningar och övningar.

 • Individuella handlingsplaner för utveckling och förändring.

Chefer och ledare som vill fördjupa sitt personliga ledarskap för att kunna bidra till organisationens, medarbetarnas och den egna framgången.
 
Gruppen sätts samman för att skapa största möjliga dynamik och utbyte för samtliga deltagare.

Gruppens storlek är maximerad till 12 personer.

För vem:
Ledarutveckling 3
Utveckling av ledningsgrupper
Effektivare, mer engagemang och ökat resultat

Fungerar din ledningsgrupp så som du skulle vilja? Att använda ledningsgruppen som ett strategiskt forum för att skapa morgondagens affärsmöjligheter kräver en ledningsgrupp som känner engagemang och inbördes tillit och respekt.

I en sådan grupp skapas den dynamik som är grunden för vision och strategiska tankar och planer. Genom en kombination av workshops och individuell utveckling skapar vi den ledningsgrupp som ditt företag behöver

För ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor

För vem:
Ledarutveckling 4
Ledarutveckling 5
Handledning av chefer
Utveckla och stärk din professionella chefsroll

Handledning är ett professionellt stöd till anställda för att de ska kunna utveckla och reflektera kring sin professionella yrkesroll och arbetsrelaterade uppdrag. Handledning är en längre process där dialogen fördjupar problemställningar och skapar ny insikt. I handledning finns möjlighet att få avlastning i frågor som hindrar och stör de dagliga arbetsprocesserna. Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.

Handledning syftar till att

 • Den som handleds ska kunna utvecklas och stärkas i sin professionella roll

 • Ge möjlighet till reflektion över arbetssätt och förhållningssätt

 • Ge möjlighet till nya sätt att lära

 • Bidra till att bättre använda sig själv, sina kunskaper och erfarenheter

 • Få tillfälle att reflektera över sitt uppdrag och se nya perspektiv

 

Handledning för chefer kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar. Då chefskap ofta är ensamt kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

För ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor

För vem:
BOKA MÖTE

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Magnus Oscarsson, Chef - Fabege

KONTAKT
bottom of page