top of page

Stärk dina medarbetare och chefer genom att investera i handledning!

Handledning är ett professionellt stöd till anställda för att utveckla och reflektera kring sin yrkesroll och sitt arbetsrelaterade uppdrag. Det är en längre process där dialogen fördjupar problemställningar och skapar nya insikter. Regelbunden handledningen kan ske i grupp eller individuellt.


Syftet med handledningen är att ta tillvara och utveckla individens och gruppens samlade kompetens. Under handledningen kan ett helhetsperspektiv på den egna verksamheten utvecklas och därmed ökar kvaliteten i arbetet. Handledningen kan vara en del i ett gemensamt kvalitetssäkrade arbete.


Handledningen ökar förståelsen för de utmaningar individen och arbetsgruppen ställs inför och ger stöd i gemensamma processer både i enskilda ärenden och i dilemman som arbetsgruppen ställs inför. Handledning har ett problemlösande, enande och stressreducerande fokus.

Genom att arbeta med, pröva och granska dilemman, processer och enskilda situationer, kan man utmana sina egna beteenden och tankemönster. Man lär och inspireras av gruppen samtidigt som man frigör sin egen inneboende kompetens och potential.


Handledning för chefer

Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar. En extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

Stoagroup erbjuder erfarna handledare som ger stöd, utrymme och verktyg får att individer och grupper ska utvecklas i sin yrkesroll. Kontakta oss för ett samtal om hur handledning skulle kunna tillgodose vissa av era behov av att utveckla medarbetare och chefer.

118 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page